Smokkelbern de Podcast

Smokkelbern de Podcast

Omrop Fryslân

In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen, om ze uit handen van de Duitsers te houden. De kinderen werden naar pleeggezinnen op het platteland gesmokkeld. Honderden kinderen overleefden zo in Friesland de oorlog. In 'Smokkelbern, de podcast' de verhalen van die kinderen. Hoe hebben ze die tijd beleefd, dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze? Yn 1942 begûnen Amsterdamske en Utrechtske studinten mei it rêden fan Joadske bern, om se út hannen fan de Dútsers te hâlden. De bern waarden nei pleechgesinnen op it plattelân smokkele. Hûnderten bern oerlibben sa yn Fryslân de oarloch. Yn 'Smokkelbern, de podcast' de ferhalen fan dy bern. Hoe hawwe se dy tiid belibbe, dat se ûnderdûkt sieten by in Fryske famylje? En hoe gie it letter mei se? 'Smokkelbern' is een podcast en een serie Fryslân DOKs in het kader van het project 'De terugkeer van de Joodse kinderen'. Een samenwerking van Stichting de Verhalen, Tresoar, Omrop Fryslân, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant.

Waar kun je luisteren?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Afleveringen